Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ «ΓΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019 - 2020 (ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ «ΓΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019 - 2020
(ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ)

Στα πλαίσια της ολόπλευρης ενημέρωσης σας οι «πανταχού παρόντες» σας παρουσιάζουν τον Ισολογισμό του «ΓΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ» για την περίοδο 2019-2020 όπως αυτός αναρτήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. Από τον συγκεκριμένο Ισολογισμό προκύπτουν κάποια πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα κάποια από τα οποία σχετίζονται με τις σχέσεις Π.Α.Ε. και ερασιτέχνη. Σε σχέση με τους Ισολογισμούς των Α.Ε.Κ., Π.Α.Ο. & Γαύρου παρατηρούμε ότι αυτός του «ΓΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ» δεν έχει συνταχθεί με βάση τα Δ.Λ.Π. αλλά με βάση τα Ελληνικά. Καθώς ο Κανονισμός Αδειοδοτήσεων της Ε.Π.Ο. (έκδοση 2015) προβλέπει την υποβολή Κατάστασης Ταμειακών Ροών (οι οποίες είναι οργανικό μέρος των Δ.Λ.Π.) υποθέτουμε ότι ο Π.Α.Ο.Κ. συντάσσει μόνο για χρήση από την Ε.Π.Ο. τις Καταστάσεις αυτές.

Ακολουθεί η παρουσίαση σειράς πινάκων οι οποίοι εμφανίζουν την μεταβολή σε σχέση με την Χρήση του 2017-2018 των βασικών οικονομικών μεγεθών της Π.Α.Ε. Δεδομένων των διαφορών στην παρουσίαση σε σχέση με τους Ισολογισμούς Α.Ε.Κ., Π.Α.Ο. & Γαύρου τα οικονομικά μεγέθη δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα. Μετά την δημοσίευση όλων των Ισολογισμών θ’ ακολουθήσει η μεταξύ τους σύγκριση στα πλέον βασικά (σημαντικά) μεγέθη.

Πριν παρουσιάσω τους πίνακες (κάποιοι εκ των οποίων παρατίθενται αυτούσιοι από το Προσάρτημα και κάποιοι άλλοι είναι επεξεργασμένοι) πρέπει να σημειώσω κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες:

  • Μεγαλομέτοχος του Π.Α.Ο.Κ. είναι η DIMERA LTD με έδρα την Λευκωσία της Κύπρου (Τεμπών 30, Έγκωμη 2408, Λευκωσία). Στο Προσάρτημα δεν αναφέρεται το ποσοστό των μετοχών που κατέχει η εν λόγω εταιρεία.
  • Η Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. έχει εκδώσει Ομολογιακό Δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές ύψους 9 εκ. Ευρώ, το οποίο στην εν λόγω Χρήση έχει μειωθεί κατά 100.000 Ευρώ (8,9 εκ.). Το δικαίωμα μετατροπής του σε μετοχές δεν ασκήθηκε μέχρι τις 30 Ιούνη 2020.
  • Στην Χρήση 2019-2020 πιστοποιήθηκε ως Α.Μ.Κ. συνολικό ποσό ύψους 326.826 Ευρώ, ενώ έχουν κατατεθεί και ακόμα 31.502.729 εκ. Ευρώ τα οποία πιστώθηκαν «Υπέρ το Άρτιο» (λόγω F.F.P.;).

Στον Ισολογισμό Χρήσης 2019-2020 δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα ποσά που εισέπραξε ο ερασιτέχνης Π.Α.Ο.Κ. αντί των ποσοστών που δικαιούται (10% στα εισιτήρια, 15% από την εκμετάλλευση των χώρων της Τούμπας για διαφήμιση) ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επιπλέον στο τμήμα που δίνονται πληροφορίες για τις συναλλαγές με τα «συνδεδεμένα μέρη» δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτές αφορούν μόνο τον ερασιτέχνη Π.Α.Ο.Κ. ή και κάποιον άλλο.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες οι οποίες δεν περιέχονται στους πίνακες είναι οι εξής:

  • Στην Χρήση 2018-2019 ο Π.Α.Ο.Κ. κατέγραψε Ζημιές ύψους 26.904.651,02 Ευρώ έναντι Ζημιών 5.277.825,98 την περίοδο 2018-2019.
  • Αν και ο Π.Α.Ο.Κ. δεν παραθέτει Κατάσταση Ταμειακών Ροών καθιστώντας δύσκολα τα επιμέρους συμπεράσματα, μπορούμε ωστόσο με βάση την αύξηση των Ταμειακών Διαθεσίμων (Ταμείου) να συμπεράνουμε ότι συνολικά οι Ταμειακές Ροές ήταν θετικές κατά 1.682.125,89 Ευρώ.
  • Έτσι η Π.Α.Ε. είχε στις 30 Ιούνη 2020 στο Ταμείο της το ποσό των 4.668.371,95 Ευρώ έναντι 2.986.246,06 τον Ιούνη του 2019. Δυστυχώς δεν παρέχεται ανάλυση σχετικά με το πόσα λεφτά ήταν στο Ταμείο και πόσα σε τραπεζικές καταθέσεις.
  • Πλήρωσε αμοιβές σε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. (που ασκούν δηλαδή Διοίκηση όπως ο Διευθύνων Σύμβουλος) ύψους 232.280,63 Ευρώ έναντι 278.705,86 στην προηγούμενη Χρήση.
  • Οι συναλλαγές της Π.Α.Ε. με τα «Συνδεδεμένα Μέρη» εμφανίζονται ως σημείωση ν. 25 στο Προσάρτημα. Οι Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις με τα συνδεδεμένα αυτά μέρη σκοπίμως δεν αναφέρονται καθώς δεν προκύπτει καμία ασφαλής πληροφόρηση για το ποιο συνδεδεμένο μέρος αφορούν. Υπενθυμίζω ότι στην περίπτωση του Π.Α.Ο.Κ. «συνδεδεμένο μέρος» θεωρείται τόσο ο ερασιτέχνης όσο και η DIMERA LTD (μητρική εταιρεία).
  • Τέλος ο Π.Α.Ο.Κ. απασχολούσε στην Χρήση 2019-2020 μ.ο. 217 ατόμων σε σύγκριση με τα 220 της προηγούμενης Χρήσης. Από τα 217 άτομα τα 50 είναι παίκτες, τα 159 προπονητές και διοικητικό προσωπικό και τα υπόλοιπα 8 ημερομίσθιο προσωπικό.

Ακολουθούν οι σχετικοί με τα οικονομικά μεγέθη της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. πίνακες με πρώτους τους πίνακες που παρουσιάζουν το Ενεργητικό και το Παθητικό του.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 6.084.918,16 6.342.142,99 -257.224,83
ΑΫΛΑ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ 17.580.597,42 12.403.410,59 5.177.186,83
ΑΫΛΑ-ΛΟΙΠΑ 268.615,17 333.338,24 -64.723,07
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 37.002,17 32.334,17 4.668,00
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 9.349.859,24 11.571.431,91 -2.221.572,67
ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 87.273,95 120.193,06 -32.919,11
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.430.327,89 7.762.713,27 -3.332.385,38
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 4.668.371,95 2.986.246,06 1.682.125,89
ΣΥΝΟΛΑ 42.506.965,95 41.551.810,29 955.155,66
       
       
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 116.167.457,40 115.840.631,40 326.826,00
ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 31.502.729,00 0,00 31.502.729,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 0,00 3.700.000,00 -3.700.000,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ -129.195.395,94 -102.286.454,92 -26.908.941,02
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 228.595,78 192.231,08 36.364,70
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 81.312,26 34.686,79 46.625,47
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 377.294,60 1.728.811,27 -1.351.516,67
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 2.176.456,12 2.920.762,01 -744.305,89
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 394.625,87 114.968,72 279.657,15
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 10.282.740,09 8.230.057,73 2.052.682,36
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣΗ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 1.591.150,77 1.173.337,46 417.813,31
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00 1.002.778,75 -1.002.778,75
ΣΥΝΟΛΑ 42.506.965,95 41.551.810,29 955.155,66

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει τα Έσοδα για τα οποία δυστυχώς δεν παρέχεται περαιτέρω ανάλυση. Τα Έσοδα μειώθηκαν σχεδόν κατά 38%!

ΕΣΟΔΑ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ – ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 5.522.159,72 4.891.667,57 630.492,15
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ 1.005.863,68 2.000.000,00 -994.136,32
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 323.054,32 2.431.035,42 -2.107.981,10
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 1.583.300,59 15.182.273,88 -13.598.973,29
ΧΟΡΗΓΙΕΣ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 9.327.664,75 9.221.811,35 105.853,40
ΕΝΟΙΚΙΑ 165.040,00 220.800,00 -55.760,00
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.182.805,44 258.789,62 2.924.015,82
ΣΥΝΟΛΑ 21.109.888,50 34.206.377,84 -13.096.489,34

Τα Έξοδα του Ποδοσφαιρικού Τμήματος παρουσίασαν οριακή αύξηση μόνο κατά 1%.

ΕΞΟΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.622.504,21 3.902.158,88 -279.654,67
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 26.238.656,46 27.206.400,09 -967.743,63
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 778.797,87 992.364,51 -213.566,64
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 131.923,54 188.224,51 -56.300,97
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 2.804.361,99 3.966.329,69 -1.161.967,70
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 9.377.664,45 5.946.594,17 3.431.070,28
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 234.692,75 520.419,50 -285.726,75
ΣΥΝΟΛΑ 43.188.601,27 42.722.491,35 466.109,92

Ακολουθούν τα Έξοδα Διοίκησης, τα οποία μειώθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση κατά 335.734,62 Ευρώ.

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.581.082,34 1.447.251,98 133.830,36
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 906.147,94 848.495,02 57.652,92
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 334.764,63 393.115,49 -58.350,86
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 176.406,07 458.272,84 -281.866,77
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 1.222.892,46 1.447.430,13 -224.537,67
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 241.471,98 244.355,93 -2.883,95
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 65.640,73 25.219,38 40.421,35
ΣΥΝΟΛΑ 4.528.406,15 4.864.140,77 -335.734,62

Ακολουθούν τα Έξοδα Διάθεσης, τα οποία μειώθηκαν κατά 515.000,05 Ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση. Ως Έξοδα Διάθεσης θεωρούνται κάθε είδους έξοδα σχετικά με την προώθηση των πωλήσεων της εταιρείας, όπως του Εμπορικού Τμήματος και του Τμήματος Marketing.

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 762.648,53 711.992,01 50.656,52
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 212.477,93 239.893,50 -27.415,57
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 117.358,19 123.739,87 -6.381,68
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 70.334,53 158.667,35 -88.332,82
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 1.267.008,39 1.724.229,63 -457.221,24
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 38.707,71 39.000,61 -292,90
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 13.987,64 0,00 13.987,64
ΣΥΝΟΛΑ 2.482.522,92 2.997.522,97 -515.000,05

Ακολουθούν τα Λοιπά Έσοδα, τα οποία μειώθηκαν σχεδόν κατά 79% σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση!

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 260.293,24 2.436.952,81 -2.176.659,57
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 267.871,56 43.620,27 224.251,29
ΣΥΝΟΛΑ 528.164,80 2.480.573,08 -1.952.408,28

Ακολουθούν τα Λοιπά Έξοδα, τα οποία αυξήθηκαν σχεδόν κατά 48% σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση.

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 376.902,77 490.600,00 -113.697,23
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 7.612,76 21.948,52 -14.335,76
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 1.371.718,69 598.736,75 772.981,94
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 21.097,75 89.214,32 -68.116,57
ΣΥΝΟΛΑ 1.777.331,97 1.200.499,59 576.832,38

Ακολουθούν οι πίνακες με τις Απαιτήσεις της Π.Α.Ε. οι οποίες διακρίνονται σε Εμπορικές και Λοιπές.

Οι Εμπορικές μειώθηκαν σχεδόν 19% σε σχέση με πέρυσι.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ 9.186.846,33 11.563.983,06 -2.377.136,73
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ (ΕΠΙΤΑΓΕΣ Κ.Α.) 433.215,00 302.275,93 130.939,07
ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΕΣ -270.202,09 -294.927,08 24.724,99
ΣΥΝΟΛΑ 9.349.859,24 11.571.331,91 -2.221.472,67

Οι Λοιπές Απαιτήσεις εμφανίζουν στις 30 Ιούνη 2020 πολύ τεράστια μείωση της τάξης του 43% σε σχέση μ' έναν χρόνο πριν!!!

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 1.244,18 3.761,30 -2.517,12
ΑΠΟ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ 1.224.808,36 3.778.278,91 -2.553.470,55
ΕΠΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 3.457.622,54 3.457.622,54 0,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ 639.356,56 1.415.754,27 -776.397,71
ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΕΣ -892.703,75 -892.703,75 0,00
ΣΥΝΟΛΑ 4.430.327,89 7.762.713,27 -3.332.385,38

Ακολουθεί η ανάλυση των Υποχρεώσεων της Π.Α.Ε. Δεδομένου ότι οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ύψους 8.900.000,00 αποτελούν το Ομολογιακό Δάνειο, δίνεται μόνον ο πίνακας για τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις οι οποίες αυξήθηκαν σχεδόν κατά 7%.

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 10.282.740,09 8.230.057,73 2.052.682,36
ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 394.625,87 114.968,72 279.657,15
ΠΡΟΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 1.591.150,77 1.173.337,46 417.813,31
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00 1.002.778,75 -1.002.778,75
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 2.176.456,12 2.920.762,01 -744.305,89
ΣΥΝΟΛΑ 14.444.972,85 13.441.904,67 1.003.068,18

Σημειώνεται πως στη Χρήση 2019-2020 η Π.Α.Ε. καταχωρεί στις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ποσό 377.294,60 Ευρώ το οποίο αποτελεί το συμψηφιστικό υπόλοιπο οφειλών της από Φορολογικό Έλεγχο για την Χρήση 2012-2013.  

Παρατίθενται τέλος δύο πληροφοριακού τύπου πίνακες. Ο πρώτος αφορά στην ανάλυση της Μισθοδοσίας του προσωπικού (Παροχές στο Προσωπικό) στο οποίο περιλαμβάνεται και η μισθοδοσία των ποδοσφαιριστών με μικρή αύξηση μόνο 13% σε σχέση με πέρυσι.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 4.279.688,70 4.383.184,18 -103.495,48
ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1.203.641,51 1.199.032,66 4.608,85
ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 35.250,74 72.219,69 -36.968,95
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 482.904,87 427.809,76 55.095,11
ΣΥΝΟΛΑ 6.001.485,82 6.082.246,29 -80.760,47

Ο τελευταίος πίνακας αφορά στην ανάλυση των πάσης φύσεως μισθωτηρίων συμβολαίων (Μισθωμάτων) με τα οποία δεσμεύεται η Π.Α.Ε. Τα συμβόλαια αυτά αφορούν είτε στην ενοικίαση χώρων, είτε στην ενοικίαση Ε.Ι.Χ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 30/6/2020
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 1 ΕΤΟΣ 171.255,25
ΑΠΌ 1-5 ΕΤΗ 276.314,52
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5 ΕΤΗ 96.459,08
ΣΥΝΟΛΑ 544.028,85

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι στον Λογαριασμό «Λοιπές Υποχρεώσεις» των «Λοιπών Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων» ποσό 4.669.492,68 από τα συνολικά 10.282.740,09 αντιστοιχούν σε οφειλόμενο δάνειο στην DIMERA 4 εκ. κεφάλαιο και 669.492,68 τόκους. Τα αντίστοιχα ποσά στην Χρήση 2018-2019 ήταν 4 εκ. κεφάλαιο και 535.249,78 τόκοι.

Σχετικά με το PAOK TV

Η ελπίδα πως στο Προσάρτημα του Ισολογισμού θα υπήρχε μια σημείωση για τα έσοδα του PAOK TV διαψεύστηκε. Όπως παρουσιάζονται τα Έσοδα ΔΕΝ μπορεί να προκύψει μια ξεκάθαρη εικόνα. Αυτή θα πρέπει να περιμένει την δημοσίευση του Ισολογισμού για την Χρήση που ήδη διανύουμε οπότε και μέσω της σύγκρισης των σχετικών ποσών θα προκύψει -τελικά- η πραγματική εικόνα των εσόδων του PAOK TV. Σε κάθε περίπτωση αυτά τα έσοδα (πρέπει να) υπολείπονται αρκετά του νέου συμβολαίου που υπέγραψε με την NOVA. Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται τρεις από τους λογαριασμούς των Εσόδων οι οποίοι (μπορούν να) σχετίζονται με το PAOK TV.

ΕΣΟΔΑ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ 1.005.863,68 2.000.000,00 -994.136,32
ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 9.327.664,75 9.221.811,35 105.853,40
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.182.805,44 258.789,62 2.924.015,82
ΣΥΝΟΛΑ 13.516.333,87 11.480.600,97 2.035.732,90

Συμπέρασμα.

Τι σημαίνουν τελικά όλα τα παραπάνω; Βασικά σημαίνουν ότι ο Π.Α.Ο.Κ. εξαιτίας της μεγάλης πτώσης των εσόδων του (-38%) σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση και για το 2019-2020 οφείλει την οικονομική του επιβίωση στην συνεισφορά του Ιβάν Σαββίδη (συνολικά 31.829.555 Ευρώ). Μια συνεισφορά η οποία φτάνει στο Ταμείο του Π.Α.Ο.Κ. μέσω Λευκωσίας και συγκεκριμένα μέσω της μητρική του της DIMERA LTD. Υπ' αυτές τις συνθήκες οι Δείκτες Ρευστότητας έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ο Δείκτης Ρευστότητας ως πηλίκο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Απαιτήσεις + Ταμείο) προς τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις είναι στο 1,28 όταν για να είναι «ίσα βάρκα ίσα νερά» πρέπει να είναι 1+ (με ιδεώδες το 2+). Αν υπολογίσουμε τον Δείκτη Ρευστότητας λαμβάνοντας ως διαιρέτη τις Συνολικές Υποχρεώσεις (Μακροπρόθεσμες + Βραχυπρόθεσμες) τότε είναι στο 0,95. Στην προηγούμενη Χρήση οι αντίστοιχοι δείκτες ήταν ο μεν πρώτος 1,67 και ο δεύτερος 0,93. Η πολύ μεγάλη βελτίωση τους οφείλεται στον υπερδιπλασιασμό των εσόδων. Ακόμα κι έτσι η Π.Α.Ε. χρειαζόταν και στην Χρήση 2019-2020 χρηματοδότηση από τον ιδιοκτήτη της.

Για τον περσυνό Ισολογισμό πατήστε εδώ.

 

19 Φλεβάρη 2021
«πανταχού παρόντες».

Διαβάστηκε 372 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Χρονολόγιο ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ «ΓΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019 - 2020 (ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ)