Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ & ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο. ΓΙΑ ΤΟ 2019-2020 (ΣΧΕΔΟΝ «ΙΣΑ ΒΑΡΚΑ, ΙΣΑ ΝΕΡΑ»)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ & ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο. ΓΙΑ ΤΟ 2019-2020
(ΣΧΕΔΟΝ «ΙΣΑ ΒΑΡΚΑ, ΙΣΑ ΝΕΡΑ»)

Στα πλαίσια της ενημέρωσης (αλλά και της σύγκρισης) για τα οικονομικά του Ελληνικού Επαγγελματικού Αθλητισμού δημοσιεύουμε σήμερα τον Ισολογισμό της Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο. για την περίοδο 2019-2020 όπως αυτός αναρτήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. Η παρουσίαση του Ισολογισμού θα γίνει σε μια σειρά από πίνακες στους οποίους θα υπάρχει επιμέρους σχολιασμός αν αυτό είναι αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση των στοιχείων που αυτοί περιέχουν. Μετά τους πίνακες μαζί με τους Δείκτες Ρευστότητας θα υπάρχει το συνολικό σχόλιο-συμπέρασμα μας. Σκοπεύουμε μόλις δημοσιευτούν οι Ισολογισμοί και των πέντε μεγάλων (Α.Ε.Κ., Π.Α.Ο., Π.Α.Ο.Κ., Άρη & Γαύρου) να επανέλθουμε με την μεταξύ τους σύγκριση, αν και με τον ρυθμό που Άρης και Γαύρος δημοσιεύουν τους Ισολογισμούς τους αυτό θ’ αργήσει πολύ ακόμα.

Αντί της παρουσίασης του Ενεργητικού και του Παθητικού (όπως στην περίπτωση της παρουσίασης των Ισολογισμών των Π.Α.Ε.) επιλέχθηκε η παρουσίαση των βασικότερων (και απαραίτητων για την σωστή διαμόρφωση γνώμης) οικονομικών μεγεθών της εταιρείας, η οποία γίνεται με τον παρακάτω πίνακα σε βάθος 3ετίας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Κ.Α.Ε. έχει αναπροσαρμόσει κάποια μεγέθη του Ισολογισμού της προβαίνοντας σε διορθώσεις «λαθών». Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά στην αναγνώριση ποσού 21,95 εκ. Ευρώ που αφορά την αξία του «σήματος» της και η οποία εκκινεί από την ίδρυση της το 1998. Η αναπόσβεστη αξία στις 30/6/2020 ήταν 17.230.750 Ευρώ. Το ποσό αυτό καταχωρίστηκε στον Λογαριασμό «Υπέρ το Άρτιο» γυρνώντας το σύνολο των «Ιδίων Κεφαλαίων» σε θετικά από αρνητικά επειδή λόγω της μη έγκαιρης αναγνώρισης του δεν μπορούσε να υπολογιστεί στο Μ.Κ.

Ο πρώτος πίνακας περιέχει τα πλέον σημαντικά οικονομικά μεγέθη (κονδύλια) της εταιρείας σε βάθος 3ετίας καθώς και την μεταβολή τους για τις δύο τελευταίες Χρήσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2020 2019 2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 9.834.609,28 9.027.628,75 7.237.191,65 806.980,53
ΤΑΜΕΙΟ 835.833,50 1.454.963,50 2.547.221,52 -619.130,00
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ. 0,00 0,00 3.742.869,04 0,00
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ. 22.042.548,48 22.892.747,25 15.875.296,01 -850.198,77
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) -133.651,07 -422.730,53 -373.116,70 289.079,46
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤ. (ΖΗΜΙΕΣ) -37.913.969,96 -37.780.318,89 -54.807.838,36 -133.651,07
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΑΡΝΗΤΙΚΑ) 9.892.961,36 10.026.612,43 -7.000.907,04 -133.651,07
ΣΥΝ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ (ΤΖΙΡΟΣ) 15.653.001,09 16.536.162,56 17.270.575,47 -883.161,47
ΕΞΟΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ 14.362.890,86 15.029.490,95 15.780.351,53 -666.600,09
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.157.769,76 1.392.169,12 1.549.938,91 -234.399,36
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ & ΖΗΜΙΕΣ 99.643,47 214.657,69 136.100,66 -115.014,22
ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ 181.303,18 219.193,88 278.735,37 -37.890,70
ΕΚΤΑΚΤΑ-ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 14.889,16 116.058,87 123.504,43 -101.169,71

Ο επόμενος πίνακας αφορά τις Εμπορικές Απαιτήσεις της Κ.Α.Ε. Οι Εμπορικές Απαιτήσεις παρουσίασαν αύξηση σχεδόν κατά 9%

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2020 2019 2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ 12.483.359,28 9.027.628,75 7.131.868,44 3.455.730,53
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ 49.250,00 0,00 52.400,22 49.250,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ -2.698.000,00 0,00 0,00 -2.698.000,00
ΣΥΝΟΛΑ 9.834.609,28 9.027.628,75 7.184.268,66 806.980,53

Ο τρίτος πίνακας περιέχει ανάλυση των Λοιπών Απαιτήσεων, οι οποίες αυξήθηκαν σχεδόν κατά 657%!!!

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2020 2019 2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 570.876,30 66.998,23 48.033,09 503.878,07
ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 5.120,00 5.120,00 0,00 0,00
ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΕΟΣ Φ.Π.Α. 0,00 1.871,03 0,00 -1.871,03
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 57.563,33 22.422,07 0,00 35.141,26
ΣΥΝΟΛΑ 633.559,63 96.411,33 48.033,09 537.148,30

Ο τέταρτος πίνακας περιέχει ανάλυση του Ταμείου. Η μείωση σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση είναι σχεδόν της τάξης του 43% όπως και πέρυσι!!!.

ΤΑΜΕΙΟ 2020 2019 2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΑΜΕΙΟ 291.449,86 1.200.458,82 118.683,77 -909.008,96
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 544.383,64 254.504,68 2.428.537,75 289.878,96
ΣΥΝΟΛΑ 835.833,50 1.454.963,50 2.547.221,52 -619.130,00

Ο επόμενος πίνακας αφορά τις Εμπορικές Υποχρεώσεις, οι οποίες παρουσίασαν αύξηση σχεδόν 15%.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2020 2019 2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.319.786,06 3.842.299,54 4.809.946,98 -522.513,48
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.324.740,29 4.237.602,88 1.698.533,18 2.087.137,41
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 81.894,72 361.053,26 82.835,88 -279.158,54
ΣΥΝΟΛΑ 9.726.421,07 8.440.955,68 6.591.316,04 1.285.465,39

Οι Λοιπές Υποχρεώσεις μειώθηκαν σημαντικά εμφανίζοντας μείωση της τάξης του 35%.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2020 2019 2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 48.220,34 68.379,75 102.596,53 -20.159,41
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΑΙΚΤΩΝ 3.816.535,05 6.062.558,90 3.969.858,91 -2.246.023,85
ΧΡΕΩΣΤΕΣ (ΠΙΣΤ.ΥΠΟΛ.) 483.635,57 0,00 26.628,60 483.635,57
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.142.399,56 3.783.976,11 3.351,15 -1.641.576,55
ΣΥΝΟΛΑ 6.490.790,52 9.914.914,76 4.102.435,19 -3.424.124,24

Η ανάλυση των Εξόδων είναι και ενδεικτική και διδακτική σχετικά με την λειτουργία των Α.Ε. και όσα μπορούν να προκύψουν κατά την διάρκεια της Χρήσης. Στην συγκεκριμένη Χρήση μειώθηκαν κατά σχεδόν 54%.

ΕΞΟΔΑ 2020 2019 2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 47.740,69 82.121,94 32.236,68 -34.381,25
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 0,00 160,00 8.523,53 -160,00
ΕΚΤΑΚΤΑ-ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 51.902,78 132.375,75 95.340,45 -80.472,97
ΣΥΝΟΛΑ 99.643,47 214.657,69 136.100,66 -115.014,22

Ακολουθεί ο πίνακας με τα Έξοδα Προσωπικού και την ανάλυση τους, ο οποίος εμφανίζει μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση, περίπου της τάξης του 15%.

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2020 2019 2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ & ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 761.776,45 899.538,30 470.503,63 -137.761,85
ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 182.653,94 222.505,61 116.149,95 -39.851,67
ΠΑΡ. ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 11.800,00 2.299,80 3.113,93 9.500,20
ΣΥΝΟΛΑ 956.230,39 1.124.343,71 589.767,51 -168.113,32

Ο πίνακας με τα Ανάλυση κατά Κατηγορία Δραστηριότητας θα είχε την δική του ιδιαίτερη σημασία, ωστόσο ούτε φέτος η Κ.Α.Ε. δεν μας παρέχει τέτοια πληροφόρηση.

Ο προτελευταίος πίνακας Χρηματοοικονομικές Δεσμεύσεις παρουσιάζει το ύψος των συμβολαίων παντός είδους που δεσμεύουν την Κ.Α.Ε., οι οποίες μειώθηκαν σχεδόν κατά 32%. Ο συγκεκριμένος πίνακας είναι αναμορφωμένος όσον αφορά τα ποσά του 2019.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 2020 2019 2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΩΣ 1 ΕΤΟΣ 339.987,35 346.308,95 726.569,38 -6.321,60
ΑΠΟ 1 ΕΩΣ ΚΑΙ 5 ΕΤΗ 150.000,00 376.560,15 304.584,00 -226.560,15
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 5 ΕΤΗ 0,00 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΑ 489.987,35 722.869,10 1.031.153,38 -232.881,75

Στον τελευταίο πίνακα εμφανίζονται οι αμοιβές που δόθηκαν σε εκτελεστικά μέλη (δηλαδή με διοικητικές αρμοδιότητες) του Δ.Σ. και οι οποίες σε σχές με πέρυσι αυξήθηκαν κατά 82%.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 2020 2019 2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 102.385,30 56.237,49 56.225,48 46.147,81
ΣΥΝΟΛΑ 102.385,30 56.237,49 56.225,48 46.147,81

Τέλος, φέτος έχουμε για πρώτη φορά πληροφόρηση σχετικά με τις συναλλαγές της Κ.Α.Ε με τα «συνδεδεμένα μέρη». Συγκεκριμένα:

  • Η Κ.Α.Ε. αναγνώρισε στον ερασιτέχνη Π.Α.Ο. συνολικό ποσό 710.723,28 Ευρώ που αφορά το 10% επί των εισιτηρίων. Το ποσό αυτό κατανέμεται στις Χρήσεις 2018-2019 κατά 396.177,42 Ευρώ και 2019-2020 κατά 314.545,86 Ευρώ.
  • Η Κ.Α.Ε. παρείχε στον ερασιτέχνη υπηρεσίες συνολικής αξίας 508.300,00 Ευρώ.
  • Η Κ.Α.Ε. στις δύο τελευταίες Χρήσεις (2018-2019 & 2019-2020) έλαβε και παρείχε υπηρεσίες ύψους 130.000 Ευρώ κατ’ έτος από εταιρεία της οποίας ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Δ.Σ. της Κ.Α.Ε.

Κλείνοντας σημειώνεται ότι στον πίνακα «Έξοδα Προσωπικού» το συνολικό ποσό για την Χρήση 2019-2020 βγαίνει κατά 73.096,29 Ευρώ μικρότερο από το σύνολο που δίνει η Κ.Α.Ε. (μήπως έχουν ξεχάσει κάποιο λογαριασμό;).

Συμπέρασμα.

Στην Χρήση 2019-2020 παρ’ ότι καταγράφει οριακές Ζημιές για τρίτη συνεχή φορά μετά από 6 χρόνια, δείχνει ωστόσο σημάδια οικονομικής ανάκαμψης. Η ανάκαμψη αυτή αχνοφαίνεται από την μείωση των Συνολικών Χρεών κατά 850.198,77 Ευρώ. Επιπλέον, η μικρή μείωση του Τζίρου (σχεδόν 5%) σε συνδυασμό με την επίσης μικρή μείωση των Εξόδων (σχεδόν 4,5%) από τη μια οδήγησαν στις οριακές Ζημιές και από την άλλη δείχνουν μια αξιοπρόσεκτη σταθερότητα. Σε κάθε περίπτωση η Χρήση που διανύουμε εξαιτίας της κατάστασης με τον κορονοϊό θα δοκιμάσει σε μεγάλο βαθμό τα οικονομικά της Κ.Α.Ε.

Στη Χρήση 2019-2020 όπως και στην προηγούμενη που αναπροσαρμόστηκε υπάρχει μόνον ένας Δείκτης Ρευστότητας αυτός του πηλίκου του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Απαιτήσεις + Ταμείο) πρός τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ο οποίος είναι και για τις δύο Χρήσεις στο 0,67 (παρέμεινε, δηλαδή αμετάβλητος).

Για τον περυσνό Ισολογισμό πατήστε εδώ.

 

 

02 Μάρτη 2021
«πανταχού παρόντες».

Διαβάστηκε 346 φορές