Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΚΟΝΤΟΝΙΑΔΑ – ΡΑΨΩΔΙΑ Α’

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΚΟΝΤΟΝΙΑΔΑ – ΡΑΨΩΔΙΑ Α’

Τώρα που φαίνεται πως ο Υπουργός Αθλητισμού «βάζει το νερό στ’ αυλάκι» στέλνοντας στον εισαγγελέα τα πορίσματα των οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων στις αθλητικές ομοσπονδίες της Χώρας, επανερχόμαστε (για τελευταία φορά) μ’ ένα ανακεφαλαιωτικό κείμενο του watcher_007 στην εκκρεμότητα που υπάρχει στην Α.Ε.Κ. με την συμμετοχή του έκπτωτου Αλεξίου στα κοινά της και ειδικά στην Ερασιτεχνική.

Ελπίζουμε ο κος Κοντονής (στον οποίο είναι αφιερωμένο το Α’ Μέρος του κειμένου που ακολουθεί) να βρεί χρόνο ν’ ασχοληθεί και μ’ αυτή την υπόθεση, έτσι ώστε αν ο κος αλεξίου δεν έχει τελικά κώλυμμα ν’ αποδοθεί στον «κόσμο της Α.Ε.Κ.» ωσαν «λευκή περιστερά», αν δε έχει (κώλυμμα) να καθαιρεθεί.

Αλέξη Τσίπρα συμφωνείς, με όσα ΔΕΝ κάνει ο Κοντονής; - ΜΕΡΟΣ Α’

Έχουμε γράψει «άπειρες» φορές, ότι ο ψευτο-πρόεδρος της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ είναι παράνομος και ό,τι …παράγει είναι εξίσου παράνομο, από τότε που «παριστάνει» τον …πρόεδρο, δηλαδή, από τις 9 Ιουνίου 2013, όταν τα μέλη της ΑΕΚ παρασύρθηκαν(;) και τον ψήφισαν, αναγκαστικά, αφού συμπεριλαμβανόταν στο «ψηφοδέλτιο-απάτη» των επιχειρηματιών, που θα έσωναν (τρομάρα τους) την ερασιτεχνική ΑΕΚ.

Είναι γνωστό, στον κόσμο της ΑΕΚ και όχι μόνο, από τον Οκτώβριο του 2014, ότι ο Αλεξίου ΔΕΝ έχει δικαίωμα συμμετοχής, στα αθλητικά «δρώμενα», αφού είναι ΕΚΠΤΩΤΟΣ, με βάση το νόμο 3372/2005 (άρθρο 2, παράγραφος 5β), ο οποίος νόμος ορίζει, ότι :

«5.α) Η παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 2725/1999, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 2 του ν. 3259/ 2004 (ΦΕΚ149 Α'), αντικαθίσταται, από το χρόνο έναρξης ισχύος της ως άνω παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 3259/ 2004. β) Μέλη της διοίκησης καθώς και μέτοχοι, πλην του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, κατέχοντες ποσοστό τουλάχιστον 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Π.Α.Ε. που αποφασίζει κατά τη διαδικασία της περιπτώσεως α' της παραγράφου αυτής τη λύση της, δεν δικαιούνται συμμετοχής σε Π.Α.Ε., Τ.Α.Π. ή αθλητικό σωματείο επί μία δεκαετία, από τη λύση της Π.Α.Ε.»

Για την παράνομη συμμετοχή του Αλεξίου, στα διοικητικά της ερασιτεχνικής ΑΕΚ, της ΑΕΚ-ΠΑΕ, της ΑΕΚ-ΚΑΕ και όχι μόνο, ο υφυπουργός αθλητισμού (Μπάμπης Κοντονής) κρατάει, στα συρτάρια του, από το περασμένο καλοκαίρι, επώνυμες καταγγελίες μελών και φιλάθλων της ΑΕΚ και ΔΕΝ εκδίδει τη νόμιμη και υποχρεωτική, γι’ αυτόν, διαπιστωτική πράξη έκπτωσης του Αλεξίου. Με αυτή την παράλειψη καθήκοντος και πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων ή και κατάχρηση εξουσίας του, ο Κοντονής «διατηρεί» τον Αλεξίου, στην «προεδρία» της ΑΕΚ, για λόγους που γνωρίζουν, ο Κοντονής, ο Αλεξίου, κάποιοι «άλλοι», μέσα στην ΑΕΚ, γενικότερα, αλλά γνωρίζουμε και εμείς, για τον Αλεξίου και τις …υπογραφές του!

Και δεν είναι μόνο η «ξεφτίλα» του Αλεξίου, ο οποίος γνωρίζει, άριστα, ως νομικός, ότι εκπίπτει, αυτοδίκαια, από τον αθλητισμό, για τα επόμενα δέκα χρόνια, αλλά είναι και η «ξεφτίλα» μιας Κυβέρνησης, όπως συχνά-πυκνά επικαλείται ο Κοντονής, που ΑΡΝΕΙΤΑΙ την εφαρμογή, όχι μόνο του νόμου 3372/2005, αλλά και του αθλητικού νόμου 2725/1999, το άρθρο 3 του οποίου ορίζει :

«6. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου, το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες…………….»

«7.α) Πρόσωπα, στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους. β) Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις».

Και, όπως είναι γνωστότατο, ο Αλεξίου είναι μέλος της ΑΕΚ-ΠΑΕ, καθώς και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΕΚ-ΚΑΕ, οπότε, όχι μόνο ΔΕΝ πρέπει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, αλλά ούτε καν μέλος του Σωματείου. Όπως επίσης, μέλη του Σωματείου ΔΕΝ μπορούν να είναι και οι:

α) Ασλανίδης (Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΕΚ-ΠΑΕ)

β) Γάντζουλας (μέλος Δ.Σ. ΑΕΚ-ΠΑΕ)

γ) Μπέρκοβιτς (μέλος Δ.Σ. ΑΕΚ-ΚΑΕ)

Τα προηγούμενα ισχύουν και για τους 3 παραπάνω με βάση την ήδη ισχύουσα νομοθεσία, την οποία πρέπει να σεβόμαστε ακόμη και αν θεωρούμε άδικη ή παράλογη σε κάποια σημεία της. Άλλωστε η κύρια επιδίωξη του νομοθέτη ήταν να υπάρχει πλήρης διοικητικός διαχωρισμός του Σωματείου με τα επαγγελματικά του τμήματα (Α.Α.Ε.).

Παρά τη ρητή αυτή απαγόρευση του αθλητικού νόμου, ο Αλεξίου, με τη σιωπηρή ανοχή του Κοντονή και του Συναδινού, ήταν υποψήφιος, για το ΔΣ της ερασιτεχνικής ΑΕΚ, κατά την παράνομη Γενική Συνέλευση – παρωδία, της 23ης Απριλίου, εκλέχτηκε (ο Αλεξίου) και «παριστάνει», σήμερα, τον «πρόεδρο» της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ.

Για τους παραπάνω λόγους και επειδή ο υφυπουργός αθλητισμού, ειδικά, Μπάμπης Κοντονής, ΕΧΕΙ ΛΟΓΟΥΣ να μην εφαρμόζει τις διατάξεις του αθλητικού νόμου 2725/1999 και του νόμου 3272/2005, να λέει, ότι ΔΕΝ ξέρει τίποτα και να παριστάνει το …παγώνι, καμαρώνοντας για τα κατορθώματά του, ρωτάμε τον πρωθυπουργό:

  • Αλέξη Τσίπρα γνωρίζεις τις εκούσιες «παραλείψεις» του Κοντονή, έναντι των νόμων;
  • Αλέξη Τσίπρα γνωρίζεις τους λόγους των «παραλείψεων» του Κοντονή;
  • Αλέξη Τσίπρα συμφωνείς, με τις «παραλογίες» του Κοντονή;
  • Αλέξη Τσίπρα συμφωνείς, με όσα ΔΕΝ κάνει ο Κοντονής;

 

16 Ιούνη 2016
watcher_007.

Διαβάστηκε 7447 φορές

 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Χρονολόγιο ΚΟΝΤΟΝΙΑΔΑ – ΡΑΨΩΔΙΑ Α’